Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κανονική λειτουργία χρειάζεται να ενσωματωθούν στο τοπικό δίκτυο τα δεδομένα που άλλαξαν ή καταχωρήθηκαν στους Servers του Datacenter στο διάστημα της λειτουργίας σε αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε είτε το συγχρονισμό μέσω της γραμμής, είτε εάν ο όγκος των δεδομένων είναι ιδιαίτερα μεγάλος, τη φυσική μεταφορά τους από το Datacenter.