Ο όρος Recovery Time Objective (RTO) αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ορίζει μία επιχείρηση ως αποδεκτό για επαναφορά των διαδικασιών της μετά από μία σοβαρή ζημιά ή καταστροφή. Ο όρος Recovery Point Objectives (RPO) αναφέρεται στο χρονικό όριο στο παρελθόν μέχρι το οποίο είναι ανεκτό να χαθούν Μηχανογραφικά δεδομένα μετά από μία σοβαρή ζημιά ή καταστροφή.