Ο όρος Recovery Point Objectives (RPO) αναφέρεται στο χρονικό σημείο στο παρελθόν μέχρι το οποίο είναι ανεκτό να χαθούν μηχανογραφικά δεδομένα μετά από μία σοβαρή ζημιά ή καταστροφή. Επίσης αναφέρεται στις παλαιότερες χρονικές στιγμές, στις οποίες είναι επιθυμητή η δυνατότητα μετάβασης, εάν νεότερες εκδόσεις παρουσιάζουν προβλήματα.