Μέσα στο «σχέδιο δράσης» θα υπάρχουν αναλυτικά τα βήματα και τα στοιχεία πρόσβασης μέσω SSL VPN στις εφαρμογές σας που θα ενεργοποιηθούν στο Datacenter.