Η υπηρεσία διακόπτεται σε 30 ημέρες μετά την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση salesdep@backup365.gr. Σε περίπτωση που έχετε τιμολογηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών η επιπλέον χρέωση δεν πιστώνεται. Μπορείτε να σβήσετε τα Backup set σας, τα οποία θα διαγραφούν αυτόματα και οριστικά από τους Servers μας, εντός 30 ημερών για λόγους ασφαλείας.